Regulamin

§ 1 Definicje

 1. Sklep - strona internetowa https://mrauto.pl/sklep/ za pośrednictwem której Kupujący może dokonywać zakupów

 2. Kupujący - każdy podmiot lub osoba dokonująca zakupów w sklepie

 3. Konsument - osoba będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

 4. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów

 5. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie

 6. Sprzedawca - wpisany do Ewidencji i Informacji Gospodarczej pod nazwą MRauto Spółka z o. o. pod nr NIP 956-21-21-995, REGON 871704933, 87-134 Zławieś Wielka, Czarne Błoto 84

 7. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych ustawowo od pracy

 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów

 9. Produkt/Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma / usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

§ 2 Dane kontaktowe

 1. Adres: MRauto Spółka z o. o., 87-134 Zławieś Wielka, Czarne Błoto 84

 2. E-mail: sklep@mrauto.pl

 3. Telefon: 663 849 137 lub 56 477 92 36

§ 3 Towary w sklepie

 1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy https://mrauto.pl/sklep/ są produktami nowymi, pełnowartościowymi oraz posiadają pełną gwarancję producentów. 

 2. Wyjątkiem mogą być towary w opcji „Nowości”, „Polecamy” lub "Promocje". Jeśli wyprzedaż podyktowana jest taką cechą produktu, to będzie wyszczególniona w karcie opisu tego towaru.

 3. Wszystkie towary prezentowane w sklepie posiadają cenę brutto podaną w karcie towaru (zawierającą obowiązujący podatek VAT).

§ 4 Rejestracja/Zakupy

 1. Kupujący może zawrzeć transakcję bezpośrednio ze sklepu lub przez założenie Konta Użytkownika, gdzie logowanie będzie odbywać się przy pomocy indywidualnego loginu i hasła. Stałe konto umożliwia przeglądanie wcześniejszych zamówień, szybszy proces kolejnych zamówień oraz przy wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych do korzystania ze specjalnych ofert handlowych od Sprzedawcy.

§ 5 Zamówienia

1.  Zamówienia w firmie MRauto Spółka z o. o. mogą być składane w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem Sklepu wypełniając odpowiedni formularz

 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@mrauto.pl

 3. telefonicznie pod numerem: 663 849 137 lub 56 477 92 36

 1. W celu złożenia zamówienia przez Sklep należy wybrać dany produkt, dodać go do koszyka i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 2. Po dokonaniu zamówienia kupujący otrzymuje zwrotnie e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia u Sprzedawcy.

 3. W razie stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności w przesłanej informacji lub zamówieniu, Sprzedawca prosi o kontakt.

 4. Zmiana Zamówienia przez Kupującego jest możliwa poprzez kontakt ze sprzedawcą do momentu, gdy Zamówienie nie zostało przekazane do realizacji.

 5. W przypadku niektórych towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie Kupującego sklep zastrzega sobie możliwość pobierania zaliczki lub przedpłaty od Kupującego na poczet złożonego zamówienia.

§ 6 Realizacja zamówień

 1. Zamówienia są dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich, Poczty Polskiej oraz transportu własnego (w przypadku większych zamówień lub zamówień gabarytowych). Niektóre z towarów podlegają tylko i wyłącznie pod obiór własny.

 2. Koszt dostawy jest widoczny dla większości towarów, a w przypadku, gdy nie jest podany ustalany jest indywidualnie z kupującym (dotyczy to towarów o dużej wadze i wielkości oraz przypadku, w którym kupujący zamawia produkt z montażem i szkoleniem). Zawarcie transakcji nastąpi po zaakceptowaniu przez kupującego ustalonych indywidualnie kosztów dostawy.

 3. Zakupy przez sklep obejmują tylko płatność z góry.

 4. Dokumenty związane z transakcją: faktury VAT, korekty Faktur oraz paragony przesyłane są drogą elektroniczną na adres kupującego.

 5. Czas dostawy/odbioru zamówienia:

 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Raben lub innej 1-4 dni

 2. odbiór osobisty z magazynu Sprzedającego wg indywidualnych ustaleń

 

 1. W przypadku gdy po złożeniu zamówienia przez klienta zamówiony towar lub usługa będą niedostępne zamówienie zostanie zrealizowane po przywróceniu dostępności przez Sprzedającego lub zamówienie zostanie anulowane.

 2. Złożenie przez klienta zamówienia oznacza akceptację przez niego treści niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na realizację zamówienia zgodnie z jego postanowieniami.

§ 7 Formy płatności

 1. Przelew bankowy przed wysyłką

 2. Gotówka przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy

 3. Za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy 24

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 1. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 5. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 9 Reklamacje i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §2 niniejszego Regulaminu.

 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 10 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 5. Wszelkie spory wynikłe na tle postanowień niniejszego regulaminu i świadczonych na jego podstawi usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Toruniu.